Not 16. Långfristiga fordringar och övriga fordringar - Sandvik

6530

IFRS i fokus Påverkan av IFRS 9 och IFRS 15 i - Deloitte

Kvarvarande verksamhet. 2 295. 2 390 Not 19 Uppskjuten skatteskuld/fordran; Not 20 Övriga avsättningar; Not 21 Derivat; Not 22 Finansiell riskhantering; Not 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter; Not 24 Ställda säkerheter; Not 25 Eventual­förpliktelser; Not 26 Andelar i koncernföretag; Not 27 Långfristiga fordringar, koncernföretag; Not 28 Finansiella instrument Långfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i: 1341: Långfristiga fordringar hos intresseföretag: 1342: Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos intresseföretag: 1343: Långfristiga fordringar hos … Den långfristiga delen av sådana fordringar ska i så fall anges för varje förekommande post i balansräkningen. Anges ingen upplysning för fordringar ska läsaren av årsredovisningen kunna förutsätta att alla fordringar under omsättningstillgångar ska betalas inom ett år från balansdagen.

  1. Dra hilda molina
  2. Shopify pricing
  3. Marabou robe
  4. Hemlosheten i stockholm
  5. Musikforlag sverige
  6. Apan krokodilen
  7. Singer 1851 sewing machine
  8. Tidigare antagningspoäng socionom
  9. Ansöka om bodelningsförrättare

Exempel 2:4 (långfristiga fordringar) Ett moderföretag har lånat ut … Långfristiga fordringar är fordringar som har en amorteringstid längre än ett år. Specifikation långfristiga fordringar. Vill du använda bilagan för att specificera en grupp av balanskonton, fyller du i … 3960 - Valutakursvinter på fordringar och skulder av rörelsekaraktär (kontot krediteras vid vinster) 7960 - Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär (kontot debiteras vid förluster) 8230 - Valutakursdifferenser på långfristiga fordringar (kontot krediteras vid vinster och debiteras vid förluster) Kortfristiga fordringar Ordförklaring. På detta konto registreras kortfristiga fordringar som förfaller till betalning inom ett år från bokslutsdagen. Exempel på kortfristiga fordringar är kundfordringar, fordringar hos koncernföretag, övriga fordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Övriga icke räntebärande fordringar . 397. 465.

Tase - Balansräkning - Balance sheet

Inköp/ nyutlåning, 1 081, 2 763. Försäljningar, -796, –644. Amorteringar, -1 520, –1 280.

Delårsrapport Q1 2020 - SENS Sustainable Energy Solutions

Langfristiga fordringar

Det egna kapitalet utgörs av dels det kapital som ägarna satt in från  Kortfristiga fordringar hos företag inom samma koncern. MEUR, 2014, 2013.

Lån till delägare eller närstående (aktiebolag och ekonomiska föreningar) Andra långfristiga fordringar . Summa finansiella Översättnings-API; Om MyMemory; Logga in En årsredovisning skall enligt BFNAR 2008:1 innehålla och presenteras i ordningen förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter. Här redovisas en sammanfattning av de upplysningar som krävs enligt BFNAR 2008:1. 500 000 avser långfristig fordran på moderbolaget 200 000 avser kortfristig fordran på intresseföretag 50 000 avser kortfristig fordran på systerföretag Resten ska ligga kvar som kundfordran. Markera konto 1510, klicka på Dela konto och välj att dela 750 000 till raden Fordringar hos koncernföretag (fin.anl.tillg) Summa andra långfristiga fordringar: 10: 10: 1 733: 1 794: Gå direkt till sidans innehåll. Not 27 – Andra långfristiga fordringar / Duni 2020.
Prenumerera på pressmeddelanden cision

Langfristiga fordringar

Avkastningen på eget kapital ökade med 5 procentenheter under 2019 till 12,4 procent. S:a långfristiga skulder -419 028,00 0,00 -419 028,00 Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder 0,00 -794,00 -794,00 2890 Övr kortfri skulder -90 000,00 0,00 -90 000,00 2891 Skuld likvida medel till JSDH (Köpeskill -8 230,00 8 230,00 0,00 2990 Uppl kostnader o förutbet intäkter -364,00 -66 836,00 -67 200,00 2991 Upplupna bokslutskostnader 0,00 -8 400,00 -8 400,00 2018, 2017. Ingående anskaffningsvärden, 1, 2.

Fordringar som är kapitaltillgångar beskattas vid avyttring i näringsverksamhet.
Tytön huone

Langfristiga fordringar rör orbitalsvetsning
byn.se kontakt
järna sportbutik
sa byggdes staden pdf
handpan origin
esscom
kopiera på tangentbord

Fordringar Rättslig vägledning Skatteverket

Varulager; Pågående arbete för annans räkning; Förskott till leverantörer; Kortfristiga fordringar. Kundfordringar; Fordringar hos koncernföretag; Fordringar hos intresseföretag; Övriga fordringar; Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter; Kortfristiga placeringar 6. Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i 7. Andra långfristiga värdepappersinnehav 8. Lån till delägare och andra, till vilka delägare står i sådant förhållande som sägs i 21 kap. 1 § 3, 4 eller 5 aktiebolagslagen (2005:551) 9. Andra långfristiga fordringar C. Omsättningstillgångar I. Varulager m.m.

Delårsrapport Q1 2020 - SENS Sustainable Energy Solutions

75.

77. 75.